Metoda radiograficzna (RT)


Praca przy rurach

Metoda Radiograficzna (RT) - Umożliwia wykrywanie wewnętrznych oraz powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości obiektów.

Prowadzenie badań metodą radiograficzną polega na naświetlaniu obiektów promieniowaniem jonizującym tj. promieniowaniem rentgenowskim (X) lub promieniowaniem γ (gamma) otrzymywanym ze sztucznych źródeł izotopowych oraz na rejestracji obrazu prześwietlanego obiektu na kliszy radiograficznej lub w postaci cyfrowej.

Metoda ta jest stosowana w kontroli:

  • złączy spawanych i zgrzewanych,
  • odlewów,
  • odkuwek,
  • rur,
  • wlewków,
  • kęsisk i in.

Radiografia ma zastosowanie w badaniach wszystkich metali i ich stopów.


Wada spoiny

Metoda radiograficzna przykład